Wyszukiwanie proste
Formularz szybkiego kontaktu
12 256 41 30, 12 256 41 31 12 256 41 30, 12 256 41 31
Napisz wiadomość Napisz wiadomość
  • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Regulamin
Regulamin sklepu

www.sklep.damech.pl


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.damech.pl jest własnością: Damech Kurleto Spółka Jawna z siedzibą 32-040 Ochojno, ul.Polańska 20, nr NIP 944-20-52-599, nr Regon 356371479, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338095, tel. (12) 256 41 30, (12) 245 41 31, fax (12) 270 44 72, e-mail: biuro@damech.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.damech.pl

Towar - produkty oferowane do sprzedaży na stronach sklepu internetowego

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną

Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorstwem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela Sklepu danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

Dane osobowe przetwarzane są przez Damech Kurleto Spółka Jawna z siedzibą 32-040 Ochojno, ul.Polańska 20, nr NIP 944-20-52-599, nr Regon 356371479, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338095.

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie. Dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi zgodę.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.WARUNKI SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży są wszystkie Towary przedstawione na stronie www.sklep.damech.pl

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

Ceny zamieszczone przy oferowanym Towarach nie zawierają kosztów dostawy.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu, numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail oraz w wypadku firm i instytucji kompletu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Klient ma prawo zamienić niedostępny Towar na inny lub odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.

Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli dane Klienta są niepełne lub nieprawidłowe, a także gdy nie może nawiązać kontaktu z Klientem.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w następnym dniu roboczym.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Informacja o złożeniu zamówienia zostanie przekazana przez system automatycznie drogą elektroniczną. Informacje o stanie realizacji zamówienia są dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu tylko dla klientów zarejestrowanych.

Jeśli Klient korzysta z opcji zakupu bez rejestracji, informacji o zamówieniu można uzyskać kontaktując się z biurem telefonicznie tel. (12) 256 41 30 lub w formie elektronicznej: biuro@damech.pl od pon-pt w godzinach od 8.00 – 15.00.

Dostawy realizowane są na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie:

- 30 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia – płatność za pobraniem;

- 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności – płatność przelewem bankowym;

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

- czas dostawy.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od jej wagi.

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

- przedpłata na rachunek bankowy Sklepu

- pobranie do rąk kuriera

- osobiście w siedzibie Sklepu

Zapłata za towar powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Przedpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto wskazane pod zakładką “kontakt”. Na przelewie w polu „tytułem” należy podać numer zamówienia.

Nieodebranie zamówionego Towaru od kuriera traktowane jest jako odstąpienie od umowy. W takim przypadku Klient pokrywa koszty przesyłki w obie strony. Sklep zwróci Klientowi wartość Towaru pomniejszoną o koszty przesyłki (w przypadku przedpłaty) lub wystawi dokument obciążający Klienta kosztami przesyłki (w przypadku pobrania).

Do wysyłanej przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży – faktura VAT lub paragon w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.


WARUNKI REKLAMACJI

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.

Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu tego Towaru na koszt Sklepu i opisem reklamacji na adres: Damech Kurleto Spółka Jawna, 32-040 Ochojno, ul.Polańska 20.

Towar należy odesłać do Sklepu. Przesyłka powinna być zapakowana w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia jej w transporcie.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego Towaru do Sklepu.

 
Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwrot Towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie przez Klienta zamówienia na Towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sklep na piśmie pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

Wszelkie prawa do niniejszego Regulaminu są zastrzeżone. W szczególności Regulamin, ani żadna jego część nie może być w celach komercyjnych kopiowana lub wykorzystywana bez zgody właściciela Sklepu.


Koszyk
Twój koszyk jest pusty
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®